ANH VĂN 1

60 giờ - 3TC (2LT - 1TH)

TIN HỌC VĂN PHÒNG

75 giờ - 3TC (1LT - 2TH)

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

75 giờ - 4 TC

PHÁP LUẬT

30 giờ - 2 TC (1LT - 1TH)

GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

75 giờ - 4 TC (3LT - 1TH)

Đăng ký xét tuyển