GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

75 giờ - 4 TC

PHÁP LUẬT

30 giờ - 2 TC (1LT - 1TH)

GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

75 giờ - 4 TC (3LT - 1TH)

KINH TẾ VĨ MÔ

45 giờ - 2TC (1 LT - 1TH)

LUẬT KINH TẾ

45 giờ - 2TC ( 1LT - 1TH)

Đăng ký xét tuyển