QUẢN TRỊ HỌC

45 giờ - 3TC (3LT - 0TH)

ANH VĂN 1

60 giờ - 3TC (2LT - 1TH)

KỸ NĂNG GIAO TIẾP

45 giờ - 2TC (1LT - 1TH)

ANH VĂN 2

60 giờ - 3TC (2LT - 1TH)

TIN HỌC VĂN PHÒNG

75 giờ - 3TC (1LT - 2TH)

Đăng ký xét tuyển