TOÁN TÀI CHÍNH

60 giờ - 3TC (2LT - 1TH)

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

45 giờ - 2TC (1LT - 1TH)

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

45 giờ - 3TC (3LT - 0TH)

NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ

45 giờ - 3TC (3LT - 0TH)

MARKETING CĂN BẢN

45 giờ - 3TC (3LT - 0TH)

KINH TẾ VI MÔ

45 giờ - 3TC (3LT - 0TH)

Đăng ký xét tuyển