KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

75 giờ - 3TC (1LT - 2TH)

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

60 giờ - 3TC (2LT - 1TH)

NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

75 giờ - 3TC (1LT - 2TH)

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

75 giờ - 3TC (1LT -2TH)

THUẾ

60 giờ - 3TC (2LT -1TH)

Đăng ký xét tuyển