LUẬT KINH TẾ

45 giờ - 3TC (3LT - 0TH)

PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

60 giờ - 3TC (2LT - 1TH)

KINH DOANH BẢO HIỂM

60 giờ - 3TC (2LT - 1TH)

THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

60 giờ - 3TC (2LT - 1TH)

Đăng ký xét tuyển