KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1

60 giờ - 3TC (2LT - 1TH)

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

60 giờ - 3TC (2LT - 1TH)

ANH VĂN KẾ TOÁN

60 giờ - 3TC (2LT - 1TH)

THUẾ

45 giờ - 3TC (3LT -0TH)

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

60 giờ - 3TC (2LT -1TH)

 LUẬT KINH TẾ

45 giờ - 3TC (3LT - 0TH)

Đăng ký xét tuyển