TIN HỌC KẾ TOÁN

60 giờ - 3TC (2LT - 1TH)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH - BÁO CÁO THUẾ

60 giờ - 3TC (2LT - 1TH)

KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

60 giờ - 3TC (2LT - 1TH)

KẾ TOÁN CHI PHÍ

60 giờ - 3TC (2LT - 1TH)

THỰC HÀNH KẾ TOÁN

60 giờ - 3TC (2LT - 1TH)

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2

60 giờ - 3TC (2LT - 1TH)

Đăng ký xét tuyển