KIỂM TOÁN

60 giờ - 3TC (2LT - 1TH)

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

60 giờ - 3TC (2LT - 1TH)

KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

60 giờ - 3TC (2LT - 1TH)

KINH TẾ VĨ MÔ

60 giờ - 3TC (2LT - 1TH)

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

60 giờ - 3TC (2LT - 1TH)

Đăng ký xét tuyển