BẢNG TỔNG HỢP CHUẨN ĐẦU RA CỦA NGƯỜI TỐT NGHIỆP KHÓA ĐÀO TẠO

(Kèm theo chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng của Trường Cao đẳng Sài Gòn)

1. Tên ngành, nghề: Tài chính ngân hàng

2. Mã ngành, nghề: 6340202

3. Trình độ đào tạo: Trình độ cao đẳng

4. Hình thức đào tạo: Chính quy - tín chỉ

5. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

6. Thời gian đào tạo: 2,5 năm

7. Mục tiêu đào tạo: Cử nhân thực hành chuyên ngành Tài chính ngân hàng

8. Khối lượng kiến thức, kỹ năng và thời lượng:

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 1785 giờ; tương đương: 83 tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 435 giờ (tương đương: 20 tín chỉ); chiếm: 24.37% của khóa học

- Khối lượng các môn học chuyên ngành: 1350 giờ (tương đương: 63 tín chỉ); chiếm: 75.63% của khóa học

- Khối lượng lý thuyết: 784 giờ; Thực hành, bài tập, kiểm tra: 1101 giờ

Bậc trình độ

Chuẩn đầu ra

Người tốt nghiệp khóa đào tạo phải có:

Thể hiện tại các môn học, mô đun, học phần

Khối lượng học tập (giờ/tín chỉ)

Văn bằng cấp sau tốt nghiệp

Cao đẳng

Kiến thức

Bằng tốt nghiệp cử nhân thực hành

Kiến thức chung về chính trị-xã hội

Pháp luật

Chính trị

Giáo dục quốc phòng và an ninh

Luật kinh tế

30/2

75/4

75/3

45/3

Hiểu biết về đường lối chính trị, khoa học xã hội-nhân văn và pháp luật Nhà nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Kiến thức về ngôn ngữ-văn hóa-tin học

Tin học văn phòng

Anh văn 1

Anh văn 2

Kỹ năng trình bày trước công chúng

Kỹ năng giao tiếp

60/3

60/3

60/3

45/2

45/2

Có  kiến thức về tin học văn phòng, sử dụng excel, word cơ bản phục vụ việc lập báo cáo, kế hoạch; Có kiến thức Anh văn cơ bản giao tiếp được với các đồi tác, đọc tài liệu, báo cáo kế hoạch bằng tiếng Anh, khả năng hội nhập nước ngoài và làm việc được tại các doanh nghiệp nước ngoài.

Có kiến thức về kỹ năng giao tiếp với khách hàng, dịch vụ chăm sóc khách hàng, hiểu được tâm lý của khách đồng thời kết hợp với kỹ năng trình bày trước công chúng sẽ làm cho sinh viên tự tin hơn, hòa nhập hơn.

Kiến thức về cơ sở ngành  và chuyên ngành

Có kiến thức từ tổng quát đến chuyên sâu về ngành tài chính doanh nghiệp và ngân hàng.

Kinh tế vi mô

Kinh tế vĩ mô

Marketing căn bản

Lý thuyết tài chính tiền tệ

Nguyên lý thống kê

Nguyên lý kế toán

Luật kinh tế

Quản trị học

Phân tích hoạt động kinh doanh

Toán tài chính

Thuế

Tài chính doanh nghiệp

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Tài chính quốc tế

Kế toán ngân hàng

Thực hành kế toán ngân hàng 

Thanh toán quốc tế

Phân tích và đầu tư chứng khoán

Thẩm định dự án đầu tư và tín dụng

Kinh doanh bảo hiểm

45/3

60/3

45/3

45/3

45/3

45/3

45/3

45/3

60/3

60/3

45/3

60/3

60/3

60/3

45/2

60/2

60/3

45/2

60/3

45/2

Kiến thức văn phòng

Biết công việc hành chính văn phòng nói chung

Có kiến thức cơ bản về tin học văn phòng

Biết cách thức giao tiếp và thuyết trình trong công việc

Tin học văn phòng

Kỹ năng trình bày trước công chúng

Kỹ năng giao tiếp

75/3

45/2

45/2

Kỹ năng

Kỹ năng thuộc lĩnh vực chính trị-xã hội

Có khả năng tiếp cận các khoa học chính trị-xã hội

Có khả năng vận dụng quy định luật pháp để giải quyết một số vấn đề trong công việc và khả năng sử dụng các nguyên tắc cơ bản trong khoa học xã hội và tự nhiên (như  CNXH  khoa học, pháp luật, toán ứng dụng...)

Chính trị

Pháp luật

Luật kinh tế

75/4

30/2

45/3

Kỹ năng về ngôn ngữ-văn hóa-giao tiếp

Có khả năng sử dụng tiếng Anh cơ bản giao tiếp được với các đồi tác, đọc tài liệu, báo cáo kế hoạch bằng tiếng Anh, khả năng hội nhập nước ngoài và làm việc được tại các doanh nghiệp nước ngoài

Có kiến thức về kỹ năng giao tiếp với khách hàng, đối tác hiểu được tâm lý của khách, đồng thời kết hợp với kỹ năng trình bày trước công chúng sẽ làm cho sinh viên tự tin hơn, hòa nhập hơn và chăm sóc khách hàng tốt hơn, đúng chuẩn mực của ngành dịch vụ tài chính ngân hàng.

Anh văn 1

Anh văn 2

Kỹ năng trình bày trước công chúng

Kỹ năng giao tiếp

60/3

60/3

45/2

45/2

Kỹ năng điều hành, quản trị

Sinh viên có khả năng điều hành, quản trị các bộ phận khác nhau trong ngành tài chính ngân hàng

Quản trị học

Thẩm định dự án đầu tư và tín dụng

Thực hành kế toán ngân hàng 

45/3

60/3

60/2

Kỹ năng chuyên môn

Có kỹ năng chuyên sâu về chuyên ngành tài chính ngân hàng. Có khà năng đảm nhiệm các vị trí: Nhân viên ngân hàng: phụ trách các phần hành như: giao dịch viên, nhân viên phòng quan hệ khách hàng, nhân viên phòng tín dụng và các phòng ban khác tại các ngân hàng…Nhân viên phòng tài chính tại các doanh nghiệp: phụ trách các công việc tổng hợp như kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp; Phân phân tích các chỉ tiêu tài chính và đề xuất các kế hoạch hoạt động nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp

Nguyên lý kế toán

Toán tài chính

Thuế

Tài chính doanh nghiệp

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Tài chính quốc tế

Kế toán ngân hàng

Thanh toán quốc tế

Phân tích và đầu tư chứng khoán

Thẩm định dự án đầu tư và tín dụng

Thực tập tốt nghiệp

45/3

60/3

45/3

60/3

60/3

60/3

45/2

60/3

45/2

60/3

330/8

Kỹ năng mềm

Có kỹ năng giao tiếp (viết báo cáo và trình bày báo cáo)

Có thể sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng căn bản

Sử dụng excel, phần mềm để tính các chỉ tiêu chuyên ngành tài chính ngân hàng

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng trình bày trước công chúng

Tin học văn phòng

45/2

45/2

75/3

Mức độ tự chủ và trách nhiệm

Có khả năng làm việc độc lập với tinh thần tự giác

Nguyên lý thống kê

Nguyên lý kế toán

Phân tích hoạt động kinh doanh

Toán tài chính

Thuế

Tài chính doanh nghiệp

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Tài chính quốc tế

Kế toán ngân hàng

Thanh toán quốc tế

Phân tích và đầu tư chứng khoán

Thẩm định dự án đầu tư và tín dụng

Kinh doanh bảo hiểm

Thực tập tốt nghiệp

45/3

45/3

60/3

60/3

45/3

60/3

60/3

60/3

45/2

60/3

45/2

60/3

45/2

330/8

Rèn luyện ý thức và trách nhiệm trong công việc

Pháp luật

Chính trị

Luật kinh tế

30/2

75/4

45/3

Tự rèn luyện về thể chất và tinh thần

Giáo dục quốc phòng và an ninh

Giáo dục thể chất

75/3

60/2

Đăng ký xét tuyển