ĐỀ CƯƠNG  

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP – NGÀNH KẾ TOÁN

 

Thời gian của môn học: 330 giờ (Lý thuyết: 15 giờ, thực hành: 315 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

- Vị trí: Thực tập tốt nghiệp là môn học được học sau tất cả các môn chuyên môn của nghề kế toán doanh nghiệp và là cơ sở để xét tốt nghiệp cho người học trước khi ra trường.

- Tính chất: Thông qua đợt thực tập tốt nghiệp, người học tiếp cận với thực tiễn công tác kế toán tài chính tại doanh nghiệp. Nâng cao nhận thức về chuyên môn nghiệp vụ, thực tập thành thạo kỹ năng thực hành các công việc kế toán, để sau khi tốt nghiệp có khả năng tay nghề vững trong thực hiện công tác kế toán tại các doanh nghiệp.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Kiến thức:

 + Khái quát được tình hình cơ bản của doanh nghiệp

 + Vận dụng được các kiến thức, kỹ năng thực hành kế toán vào thực tiễn công tác kế toán tại cơ sở

 + Vận dụng được kỹ năng nghề trong thực hiện các phần mềm kế toán.

- Kỹ năng:

 + Tổ chức được công tác kế toán phù hợp theo từng loại hình doanh nghiệp

 + Lập, kiểm tra, phân loại, xử lý chính xác chứng từ kế toán;

 + Sử dụng thành thạo chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp trên 4 hình thức ghi sổ kế toán

 + Lập đúng các báo cáo tài chính theo quy định

 + Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán và thực tiễn công tác kế toán.

 + Kiểm tra, đánh giá được công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp

- Thái độ:

 + Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nước ban hành, các quy định của tổ chức kinh doanh

 + Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, sức khỏe giúp cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm kiếm việc làm tại các Doanh nghiệp

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

Số TT

Tên chương mục

Thời gian (giờ)

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

I

 Thực tập cơ bản

Hướng dẫn ban đầu về tìm hiểu tình hình cơ bản của doanh nghiệp

 Hướng dẫn ban đầu về tìm hiểu tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp

 Hướng dẫn ban đầu về các chuyên đề kế toán lựa chọn

 Hướng dẫn ban đầu về phương pháp viết khoá luận thực tập tốt nghiệp

165

15

150

II

 Thực tập kế toán viên

Tìm hiểu về tình hình cơ bản của doanh nghiệp

Thực tập tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp   

Thực tập công tác kế toán của doanh nghiệp

Viết báo cáo thực tập tốt nghiệp  

165

165

Cộng

330

15

315

 

2. Nội dung chi tiết:

Phần 1: Thực tập cơ bản

Mục tiêu:

- Tiếp cận được hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý

- Trình bày được quá trình tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp

- Vận dụng được kỹ năng thực hành vào giải quyết các nghiệp vụ kế toán tại cơ sở

- Viết được đề cương khoá luận thực tập tốt nghiệp

 Nội dung:  

1. Hướng dẫn ban đầu về tìm hiểu tình hình cơ bản của doanh nghiệp

  

2. Hướng dẫn ban đầu về tìm hiểu tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp

 

3. Hướng dẫn ban đầu về các chuyên đề kế toán lựa chọn  

3.1. Kế toán vốn bằng tiền  

3.2. Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ  

3.3. Kế toán tài sản cố định  

3.4. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương  

3.5. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm  

3.6. Kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả  

3.7. Kế toán thanh toán  

3.8. Kế toán thuế  

4. Hướng dẫn ban đầu về phương pháp viết khoá luận thực tập tốt nghiệp

 

Phần 2: Thực hành kế toán viên

Mục tiêu:

- Tổ chức được công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp

- Tiếp cận được với công tác kế toán tài chính tại các doanh nghiệp, từ đó nâng cao kiến thức và kỹ năng nghê

- Thực hành thành thạo được các nghiệp vụ kế toán tài chính của doanh nghiệp

- Đánh giá được công tác kế toán tại doanh nghiệp.

 Nội dung:  

1. Tìm hiểu về tình hình cơ bản của doanh nghiệp  

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp  

1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, nhiệm vụ chức năng của từng bộ phận

 

1.3. Đặc điểm quy trình công nghệ  

1.4. Khái quát các yếu tố ảnh hưởng dến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp  

1.5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của  kỳ trước  

1.6. Đánh giá thuận lợi và khó khăn trong quá trinh sản xuất kinh doanh

 

1.7. Khái quát tình hình tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp  

1.8. Đánh giá thuận lợi và khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp  

2. Thực tập tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp        

2.1. Tổ chức bộ máy kế toán  

2.2. Trình tự ghi sổ kế toán của doanh nghiệp ghi sổ kế toán  

2.3. Vận dụng hệ thống tài khoản kế toán của doanh nghiệp  

2.4. Hệ thống chứng từ sổ sách doanh nghiệp sử dụng  

3. Thực tập công tác kế toán của doanh nghiệp  

3.1. Kế toán vốn bằng tiền  

- Tập hợp chứng từ gốc

- Lập chứng từ

- Lập bảng tống hợp chứng từ

- Kiểm tra chứng từ

- Ghi sổ kế toán chi tiết

- Ghi sổ kế toán tổng hợp

3.2. Kế toán nguyên vật liệu, công cụ cụng cụ  

- Tập hợp chứng từ gốc

- Lập chứng từ

- Lập bảng tống hợp chứng từ

- Kiểm tra chứng từ

- Ghi sổ kế toán chi tiết

- Ghi sổ kế toán tổng hợp

3.3. Kế toán tài sản cố định  

- Tập hợp chứng từ gốc

- Lập chứng từ

- Lập bảng tống hợp chứng từ

- Kiểm tra chứng từ

- Ghi sổ kế toán chi tiết

- Ghi sổ kế toán tổng hợp

3.4. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương  

- Tập hợp chứng từ gốc

- Lập chứng từ

- Lập bảng tống hợp chứng từ

- Kiểm tra chứng từ

- Ghi sổ kế toán chi tiết

- Ghi sổ kế toán tổng hợp

3.5. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm  

- Tập hợp chứng từ gốc

- Lập chứng từ

- Lập bảng tống hợp chứng từ

- Kiểm tra chứng từ

- Ghi sổ kế toán chi tiết

- Ghi sổ kế toán tổng hợp

3.6. Kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả bán hàng   

- Tập hợp chứng từ gốc

- Lập chứng từ

- Lập bảng tống hợp chứng từ

- Kiểm tra chứng từ

- Ghi sổ kế toán chi tiết

- Ghi sổ kế toán tổng hợp

3.7. Kế toán thanh toán  

- Tập hợp chứng từ gốc

- Lập chứng từ

- Lập bảng tống hợp chứng từ

- Kiểm tra chứng từ

- Ghi sổ kế toán chi tiết

- Ghi sổ kế toán tổng hợp

3.8. Kế toán thuế  

- Tập hợp chứng từ

- Lập bảng kê chứng từ

- Kiểm tra chứng từ

- Ghi sổ kế toán chi tiết

- Ghi sổ kế toán tổng hợp

- Lập báo thuế

3.9. Lập báo cáo tài chính  

4. Viết báo cáo thực tập tốt nghiệp  

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

- Quyết định thực hành nghề nghiệp của Hiệu trưởng

- Nội dung  thực tập; đề cương thực tập, giáo án

- Cơ sở thực tập

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

- Được đánh giá qua kết quả khoá luận thực tập tốt nghiệp

- Ý thức thực tập tại cơ sở

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH::

 - Hình thức giảng dạy chính của môn học: Giáo viên hướng dẫn phần thực tập cơ bản, người học thực hiện thực tập công tác kế toán viên tại cơ sở thực tập

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào từng nội dung của đề cương, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện chương trình, hướng dẫn thực tập để đảm bảo chất lượng

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Thực tập kế toán viên

- Cách viết báo cáo thực tập tốt nghiệp

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Giáo trình hướng dẫn nội dung thực tập và viết báo cáo tốt nghiệp thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kế toán doanh nghiệp sản xuất, Th.s. Trần Văn Long, NXB Hà Nội  

 - Hướng dẫn thực hành ghi chép chứng từ và sổ sách kế toán trong các loại hình doanh nghiệp, NXB Thống  kê

 - Kế toán doanh nghiệp, lý thuyết - bài tập mẫu, PGS.TS. Nguyễn Văn Công, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân    

Đăng ký xét tuyển