ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

 

Thời gian môn học: 60 giờ

(Lý thuyết: 26 giờ, thực hành + bài tập: 30 giờ, kiểm tra: 4 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

- Vị trí: Môn học Phân tích hoạt động kinh doanh thuộc nhóm các môn chuyên môn của nghề kế toán doanh nghiệp, được bố trí giảng dạy sau khi đã học xong các môn chuyên môn của nghề.

- Tính chất: Môn học Phân tích hoạt động kinh doanh là môn học có tính chất tổng hợp, vận dụng các công cụ phân tích kinh tế để phân tích và đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm cung cấp cho nhà quản lý các thông tin cần thiết trong việc ra các quyết định tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Kiến thức

+ Nhận biết được các đối tượng nghiên cứu của phân tích hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp.

+ Xác định được những nội dung cần phân tích, các phương pháp phân tích và tiến trình tổ chức phân tích.

+ Vận dụng được các kiến thức cơ sở và chuyên môn của kinh tế, kế toán, tài chính thống kê để phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến đối tượng cần phân tích.

- Kỹ năng

+ Xây dựng được các phương trình kinh tế khoa học phù hợp với từng đối tượng cần phân tích.

+ Lựa chọn đúng các phương pháp để phân tích, đánh giá và xác định chính xác mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến đối tượng phân tích.

+ Tổ chức được việc phân tích tình hình kinh doanh của doanh nghiệp ở từng khâu, từng giai đoạn. Từ đó, tìm các nguyên nhân và đề xuất giải pháp phù hợp.

- Thái độ

+ Có tinh thần làm việc hợp tác, có thái độ làm việc tích cực, chủ động sáng tạo, có kỷ luật và tác phong công nghiệp.

+ Có khả năng tìm kiếm việc làm và học lên trình độ cao hơn hoặc tự tổ chức kinh doanh

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

 

 

Số

TT

Tên chương mục

Thời gian (giờ)

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

I

Khái quát chung của phân tích hoạt động kinh doanh

Khái niệm, nội dung và ý nghĩa của phân tích hoạt động kinh doanh

Các phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh  

Tổ chức và phân loại phân tích kinh doanh

6

4

2

II

Phân tích môi trường kinh doanh, thị trường và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp

Chức năng và vai trò của doanh nghiệp

Phân tích môi trường kinh doanh của doanh nghiệp

Phân tích thị trường

Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp

Lựa chọn và quyết định chiến lược kinh doanh

12

4

8

III

Phân tích tình hình sử dụng các yếu tố sản xuất của doanh nghiệp

Phân tích tính cân đối của các yếu tố sản xuất

Phân tích tính hình sử dụng lao động

Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định

 Phân tích tình hình sử dụng nguyên vật liệu

12

4

7

1

IV

Phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản xuất sản phẩm

Ý nghĩa, nội dung phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

Đánh giá chung tình hình thực hiện kế hoạch giá thành của toàn bộ sản phẩm hàng hoá

Phân tích chi phí cho 1.000 đồng sản phẩm hàng hoá

Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch hạ thấp giá thành của sản phẩm so sánh được

12

4

7

1

V

Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Phân tích kết quả tiêu thụ sản phẩm hàng hoá

Phân tích điểm hoà vốn

12

6

6

VI

Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp

Mục tiêu, ý nghĩa và công cụ phân tích báo cáo tài chính

Đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp

Phân tích các tỷ số tài chính chủ yếu

12

4

6

2

Cộng

60

26

30

4

2. Nội dung chi tiết  

Chương 1: Khái quát chung của phân tích hoạt động kinh doanh

Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm, ý nghĩa của phân tích hoạt động kinh doanh trong hệ thống quản lý doanh nghiệp

- Nhận biết được đối tượng nghiên cứu của phân tích hoạt động kinh doanh

- Vận dụng được 4 phương pháp phân tích chủ yếu nhất của phân tích hoạt động kinh doanh vào phân tích hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp

- Phân loại được các hình thức phân tích hoạt động kinh doanh để vận dụng vào tổ chức phân tích hoạt động kinh doanh ở doanh nghiệp

Nội dung:  

1. Khái niệm, nội dung và ý nghĩa của phân tích hoạt động kinh doanh

 

1.1. Khái niệm

1.2. Đối tượng của phân tích hoạt động kinh doanh

1.3. Ý nghĩa của phân tích hoạt động kinh doanh

1.4. Nhiệm vụ của phân tích hoạt động kinh doanh

1.5. Nội dung của phân tích hoạt động kinh

2. Các phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh    

2.1. Phương pháp so sánh

2.2.  Phương pháp liên hệ cân đối

2.3. Phương pháp phân tích chi tiết

2.4. Phương pháp loại trừ

3. Tổ chức và phân loại phân tích kinh doanh  

3.1. Các loại hình phân tích kinh doanh

3.2. Tổ chức công tác phân tích kinh doanh

Chương 2: Phân tích môi trường kinh doanh, thị trường và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp

Mục tiêu:

- Phân biệt được sự ảnh hưởng của môi trường vi mô và môi trường vĩ mô đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Trình bày được ý nghĩa, nội dung của phân tích thị trường.

- Xây dựng và đánh giá được các chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

- Tổ chức thực hiện việc điều tra thăm dò thị trường theo nhóm để xác định thái độ của người tiêu dùng đến sản phẩm của doanh nghiệp.

- Phân tích hướng tăng trưởng và khả năng thâm nhập thị trường trong tương lai của doanh nghiệp.

- Tổ chức nhóm lập một số chiến lược kinh doanh với quy mô nhỏ để phân tích đánh giá

Nội dung:  

1. Chức năng và vai trò của doanh nghiệp  

1.1. Khái niệm về doanh nghiệp

1.2. Chức năng của doanh nghiệp

1.3. Vai trò của doanh nghiệp

2. Phân tích môi trường kinh doanh của doanh nghiệp  

2.1. Phân tích môi trường vi mô

- Phân tích khách hàng

- Phân tích đối thủ canh tranh

- Phân tích các nhà cung ứng và đối tác

- Phân tích công chúng trực tiếp

2.2. Phân tích môi trường vĩ mô

3. Phân tích thị trường  

3.1. Ý nghĩa của phân tích thị trường

3.2.  Nội dung của phân tích thị trường

4. Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp  

4.1. Yêu cầu và căn cứ khi xây dựng chiến lược kinh doanh

4.2. Nội dung cơ bản của chiến lược kinh doanh

5. Lựa chọn và quyết định chiến lược kinh doanh  

5.1. Những nguyên tắc thẩm định và đánh giá chiến lược kinh doanh

5.2. Tiêu chuẩn thẩm định và đánh giá chiến lược kinh doanh

5.3. Phương pháp lựa chọn và quyết định chiến lược kinh doanh

6. Thực hành  

Giáo viên hướng dẫn 0,5 tiết SV tổ chức theo nhóm điều tra thị trường 1 số sản phẩm để đánh giá mức độ quan tâm của người tiêu dùng đối với 1 sản phẩm do nhiều doanh nghiệp khác nhau sản xuất.

7. Kiểm tra  

Chương 3: Phân tích tình hình sử dụng các yếu tố sản xuất của doanh nghiệp

Mục tiêu:

- Nêu được các yếu tố sản xuất chủ yếu của doanh nghiệp, những mặt cân đối và mất cân đối giữa các yếu tố sản xuất này.

- Phân biệt và tính được các loại năng suất lao động

- Vận dụng các phương pháp phân tích của phân tích hoạt động kinh doanh để đánh giá và xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến về lao động, tài sản cố định và nguyên vật liệu đến kết quả sản xuất của doanh nghiệp.

- Làm được thành thạo các bài tập ứng dụng

Nội dung:  

1. Phân tích tính cân đối của các yếu tố sản xuất  

2. Phân tích tính hình sử dụng lao động  

2.1. Phân tích tình hình sử dụng số lượng lao động

2.2. Phân tích tình hình tăng (giảm) năng suất lao động

2.3. Phương hướng nâng cao năng suất lao động

3. Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định  

3.1. Phân tích tình hình trang bị kỹ thuật

3.2. Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định

4. Phân tích tình hình sử dụng nguyên vật liệu  

4.1. Phân tích hiệu suất sử dụng nguyên vật liệu

4.2. Phân tích thường xuyên tình hình cung cấp nguyên vật liệu

4.3. Phân tích định kỳ tình hình cung cấp nguyên vật liệu

5. Thực hành  

- Làm bài tập phân tích tình hình sử dụng số lượng  lao động.

- Phân tích tình hình tăng (giảm) năng suất lao động

- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng của thiết bị đến kết quả sản xuất

- Phân tích định kỳ tình hình cung cấp nguyên vật liệu

6. Kiểm tra  

Chương 4: Phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản xuất sản phẩm

Mục tiêu:

- Trình bày được ý nghĩa và nội dung của phân tích chi phí và giá thành sản phẩm

- Nêu phương pháp chung để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch giá thành của toàn bộ sản phẩm hàng hoá.

- Trình bày phương pháp phân tích tình hình thực hiện kế hoạch chi phí sản phẩm và kế hoạch hạ giá thành của sản phẩm so sánh được.

- Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình thực hiện kế hoạch chi phí sản phẩm hàng hoá và kế hoạch hạ giá thành sản phẩm của doanh nghiệp.

- Làm được các bài tập ứng dụng

Nội dung:   

1. Ý nghĩa, nội dung phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

 

1.1. Ý nghĩa

1.2. Nội dung

2. Đánh giá chung tình hình thực hiện kế hoạch giá thành của toàn bộ sản phẩm hàng hoá  

2.1. Đánh giá tình hình biến động giá thành đơn vị

2.2. Đánh giá tình hình biến động tổng giá thành

3. Phân tích chi phí cho 1.000 đồng sản phẩm hàng hoá  

3.1. Đánh giá chung tình hình thực hiện kế hoạch chỉ tiêu chi phí 1.000 đồng giá trị sản phẩm hàng hoá

3.2. Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí

3.3. Tổng hợp ảnh hưởng của các nhân tố, rút ra nhận xét và kiến nghị

4. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch hạ thấp giá thành của sản phẩm so sánh được  

4.1. Xác định nhiệm vụ hạ giá thành của sản phẩm so sánh được

4.2. Xác định tình hình thực tế hạ giá thành của sản phẩm so sánh được

4.3. Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch hạ giá thành của sản phẩm so sánh được

4.4. Xác định các nhân tố ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến mức hạ và tỷ lệ hạ giá thành của sản phẩm so sánh được

5. Thực hành  

- Phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chi phí sản phẩm hàng hoá

- Phân tích mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến chỉ tiêu mức hạ và tỷ lệ hạ giá thành sản phẩm so sánh được

Chương 5:  Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Mục tiêu:

- Trình bày các hướng phân tích khái quát quy mô sản xuất của doanh nghiệp

- Trình bày ý nghĩa và phương pháp phân tích chất lượng sản phẩm, kết quả tiêu thụ sản phẩm hàng hoá.

- Ứng dụng các phương pháp phân tích để làm các bài tập cụ thể.

- Đưa ra được các nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến kết quả tiêu thụ sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệp

Nội dung:  

1. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh  

1.1. Phân tích kết quả khối lượng sản xuất  

-  Nội dung, ý nghĩa của chỉ tiêu phản ánh

- Phân tích quy mô của kết quả sản xuất

1.2. Phân tích tình hình đảm bảo chất lượng sản phẩm  

- Phân tích thứ hạng sản phẩm

- Phân tích tình hình sai hỏng sản phẩm trong sản xuất

2. Phân tích kết quả tiêu thụ sản phẩm hàng hoá  

2.1. Nhiệm vụ  và ý nghĩa của tiêu thụ sản phẩm hàng hoá

2.2.  Các nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến kết quả tiêu thụ sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệp

3. Phân tích điểm hoà vốn  

3.1. Khái niệm về điểm hoà vốn

3.2. Phương pháp xác định điểm hoà vốn

3.3. Đồ thị điểm hoà vốn

4. Thực hành  

- Làm bài tập về phân tích quy mô của kết quả sản xuất

- Phân tích kết quả tiêu thụ sản phẩm hàng hoá

5. Kiểm tra  

Chương 6: Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp

Mục tiêu:

- Nêu được khái niệm, ý nghĩa và nội dung của phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp.

- Xác định được các tài liệu sử dụng để phục vụ cho việc phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp.

- Vận dụng các phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh để đánh giá khái quát tình hình tài chính và các tỷ số tài chính chủ yếu của doanh nghiệp.

- Thực hiện được việc phân tích đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp để đưa ra các quyết định tài chính tối ưu từ kết quả của quá trình phân tích

Nội dung:  

1. Mục tiêu, ý nghĩa và công cụ phân tích báo cáo tài chính  

1.1. Khái niệm

1.2. Ý nghĩa

1.3. Nhiệm vụ, nội dung và công cụ phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp

2. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp  

2.1. Đánh giá chung

2.2. Phân tích cơ cấu tài sản

2.3. Phân tích cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp

3. Phân tích các tỷ số tài chính chủ yếu  

3.1. Các tỷ số kết cấu

- Các tỷ số kết cấu vốn/ tài sản

- Các tỷ số kết cấu nguồn vốn

3.2. Các tỷ số phản ánh khả năng thanh toán

3.3. Các tỷ số phản ánh khả năng thánh toán các khoản phải thu

3.4. Các tỷ số phản ánh tốc độ chu chuyển vốn hàng hoá của doanh nghiệp  

3.5. Các tỷ số phản ánh khả năng sinh lời của hoạt động kinh doanh

3.6. Phân tích khả năng độc lập tài chính của doanh nghiệp

4.Thực hành  

- Sinh viên tự sưu tầm các báo cáo tài chính về tổ chức theo nhóm để phân tích các tỷ số tài chính trong báo cáo đó để đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp

5. Kiểm tra  

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

- Phòng học lý thuyết

- Máy tính, máy chiếu projecto

- Đề cương, giáo án, bài giảng môn hoc, giáo trình, tài liệu tham khảo

- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác

- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Phân tích hoạt động kinh doanh

- Bài tập thực hành

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ::

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn

- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành.

- Đánh giá trong quá trình học:

+ Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm);

+ Thảo luận nhóm

và làm các bài tập thực hành

- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm)

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề. Tổng thời gian thực hiện môn học là 60 giờ, giáo viên giảng các giờ lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm 

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, xây dựng các bài thực hành cụ thể theo nội dung của từng chương, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Chương 2,3,4,5,6

4. Tài liệu cần tham khảo:

 Phân tích hoạt động kinh doanh

  

Đăng ký xét tuyển