ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

 KINH TẾ VĨ MÔ

 

Thời gian môn học: 60 giờ

(Lý thuyết: 26 giờ, thực hành + bài tập: 30 giờ, kiểm tra: 4 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

- Vị trí: Môn học kinh tế vĩ mô nằm trong nhóm kiến thức cơ sở, được bố trí trước khi học các môn chuyên môn.

- Tính chất: Môn học kinh tế vĩ mô cung cấp những kiến thức làm cơ sở cho học sinh nhận thức và phát triển kỹ năng học các môn chuyên môn của nghề.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Kiến thức:

+ Vận dụng các kiến thức cơ bản về kinh tế học nói chung và kinh tế vĩ mô nói riêng để phân tích các vấn đề cụ thể như : Tổng cầu, tổng cung, các chính sách kinh tế vĩ mô, tổng sản phẩm quốc dân, thị trường lao động, thị trường tiền tệ, lạm phát thất nghiệp......

- Kỹ năng:

+ Sử dụng một số phương pháp phân tích tối ưu, phân tích cân bằng đđánh giá tình kinh tế xã hội ở tầm vĩ mô.

+ Ứng dụng nguyên lý kinh tế để so sánh và phân tích tác động của các chính sách vĩ mô đối với nền kinh tế.

- Thái độ:

+ Có phẩm chất đạo đức, kỷ luật tốt, đoàn kết thân ái với mọi người,có ý  thức tự rèn luyện để nâng cao trình độ.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

Số TT

Tên chương mục

Thời gian (giờ)

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

I

 Khái quát kinh tế học và kinh tế học vĩ mô

Khái niệm về kinh tế học và những đặc trưng của kinh tế học

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn học

Tổ chức kinh tế của một nền kinh tế hỗn hợp

Một số khái niệm liên quan cơ bản

Hệ thống kinh tế vĩ mô

Mục tiêu và công cụ trong kinh tế vĩ mô

12

6

6

-

II

Tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân Tổng sản phẩm quốc dân, thước đo thành tựu của nền kinh tế  

Các phương pháp xác định GDP

Các đồng nhất thức kinh tế vĩ mô cơ bản

12

4

7

1

III

Tổng cầu và chính sách tài khoá

Tổng cầu và sản lượng cân bằng của nền kinh tế

Chính sách tài khoá

9

4

4

1

IV

Tiền tệ và chính sách tiền tệ

Chức năng của tiền tệ

Thị trường tiền tệ

Mô hình IS – LM

Sự kết hợp của chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ

9

4

4

1

V

Tổng cung và chu kỳ kinh doanh

Thị trường lao động

Tổng cung và các mô hình tổng cung

Chu kỳ kinh doanh

9

4

2

VI

Thất nghiệp và lạm phát

Thất nghiệp  

Lạm phát

Mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp

9

4

4

1

Cộng

60

26

30

4

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Khái quát về kinh tế học và kinh tế học vĩ mô

Mục tiêu:

- Nhận biết được các kiến thức cơ bản về kinh tế học nói chung và kinh tế vĩ mô nói riêng  

  • Mô tả một cách khái quát các hoạt động của các tác nhân trong nền kinh tế

- Thu thập được các kiến thức cơ bản về kinh tế học vĩ mô, cơ chế vận hành của một nền kinh tế

Nội dung:

1. Khái niệm về kinh tế học và những đặc trưng của kinh tế học  

1.1.  Khái niệm về kinh tế học

1.2. Những đặc trưng của kinh tế học

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn học  

2.1. Đối tượng nghiên cứu của kinh tế học vĩ mô

2.2.  Phương pháp nghiên cứu kinh tế học

3. Tổ chức kinh tế của một nền kinh tế hỗn hợp  

3.1. Ba chức năng cơ bản của một nền kinh tế

3.2. Tổ chức kinh tế của nền kinh tế hỗn hợp

4. Một số khái niệm liên quan cơ bản  

4.1. Yếu tố sản xuất

4.2. Giới hạn khả năng sản xuất

4.3. Chi phí cơ hội

4.4. Một số khái niệm khác

5. Hệ thống kinh tế vĩ mô  

5.1. Tổng cung (AS)

5.2. Tổng cầu (AD)

5.3. Cân bằng tổng cung, tổng cầu

6. Mục tiêu và công cụ trong kinh tế vĩ mô  

6.1. Các mục tiêu kinh tế vĩ mô

6.2. Các chính sách kinh tế vĩ mô chủ yếu

- Chính sách tài khoá

- Chính sách tiền tệ

- Chính sách kinh tế đối ngoại

- Chính  sách thu nhập

7. Thực hành  

+ Bài 1 Vận dụng kiến thức đã học để đánh giá ưu nhược điểm của các mô hình kinh tế.

+ Bài 2  Đánh giá sự tác động của các chính sách vĩ mô đối với nền kinh tế.

Chương 2: Tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân

Mục tiêu :

- Trình bày nội dung ý nghĩa tổng sản phẩm quốc dân, tổng sản phẩm quốc nội

- Giải thích được các đồng nhất thức kinh tế vĩ mô cơ bản

- Sử dụng một số  phương pháp tính toán tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân

- Phân biệt tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và tổng sản phẩm quốc dân (GNP)

Nội dung:  

1. Tổng sản phẩm quốc dân, thước đo thành tựu của nền kinh tế  

1.1. Các khái niệm cơ bản

1.2. Biến danh nghĩa và biến thực tế

1.3. Mỗi quan hệ giữa GDP và GNP

2. Các phương pháp xác định GDP  

2.1. Vòng chu chuyển kinh tế vĩ mô

2.2.  Ba phương pháp xác định GDP

- Phương pháp xác định GDP theo luồng sản phẩm

- Phương pháp xác định GDP theo luồng chi phí

- Phương pháp xác định GDP theo giá trị gia tăng

3. Các đồng nhất thức kinh tế vĩ mô cơ bản  

3.1. Trong nền kinh tế giản đơn

3.2. Trong nền kinh tế đóng

3.3.  Trong nền kinh tế mở

4. Thực hành  

- Xác định tổng sản phẩm quốc dân theo các phương pháp đã học

5. Kiểm tra  

Chương 3: Tổng cầu và chính sách tài khoá

Mục tiêu :

- Giải thích được các yếu tố ảnh hưởng đến tổng cầu của nền kinh tế

- Trình bày được các chính sách vĩ mô của Chính phủ

- Phân tích vai trò và tác động của chính sách vĩ mô đối với nền kinh tế

Nội dung:  

1. Tổng cầu và sản lượng cân bằng của nền kinh tế  

1.1. Tổng cầu trong nền kinh tế  

1.2. Cách xây dựng hàm tổng cầu và xác định sản lượng cân bằng của nền kinh tế

 

2. Chính sách tài khoá  

2.1. Khái niệm

2.2. Cách thức và tác động của chính sách tài khoá

2.3. Vấn đề thâm hụt ngân sách và các biện pháp tài trợ

3. Thực hành  

+  Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tổng cầu của nền kinh tế

+  Xác định sản lượng cân bằng của nền kinh tế mở, vẽ đồ thị minh họa

Chương 4: Tiền tệ và chính sách tiền tệ

Mục tiêu:

-Trình bày được vai trò của Chính phủ trong việc kiểm soát tiền tệ

- Giải thích được lượng tiền cơ sở và lượng cung tiền, hệ số nhân chi tiêu trong nền kinh tế

-Xác định được vị trí và vai trò của Chính phủ trong việc kiểm soát tiền

-Phân biệt ngân hàng Nhà nước và ngân hàng thương mại

-Phân tích vai trò và tác động của chính sách tiền tệ đối với nền kinh tế

Nội dung:  

1. Chức năng của tiền tệ  

1.1. Định nghĩa

1.2. Chức năng của tiền tệ

1.3. Các loại tiền tệ

2. Thị trường tiền tệ  

2.1. Cầu tiền

2.2. Cung tiền

2.3. Sự cân bằng trên thị trường tiền tệ

2.4. Ngân hàng trung ương và vai trò kiểm soát tiền tệ

3. Mô hình IS – LM  

3.1. Đường IS

3.2. Đường LM

3.3. Sự kết hợp của đường IS – LM

4. Sự kết hợp của chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ  

4.1. Chính sách tiền tệ

4.2. Sự phối hợp giữa chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ

5. Thực hành  

+ Vận dụng chính sách tiền tệ thu hẹp và mở rộng trong việc điều chỉnh nền kinh tế quốc dân

+  Xác định hệ số nhân tiền và khả năng tạo tiền của ngân hàng thương mại.

6. Kiểm tra  

Chương 5: Tổng cung và chu kỳ kinh doanh

Mục tiêu :

- Trình bày được tổng cung và chu kỳ kinh doanh

- Trình bày cung cầu lao động và sự cân bằng  của thị trường lao động

- Xác định được các mô hình tổng cung trong nền kinh tế

- Ứng dụng để phân tích quá trình tự điều chỉnh nền kinh tế trong ngắn hạn và dài hạn

Nội dung:  

1. Thị trường lao động  

1.1. Cầu lao động

1.2. Cung lao động

1.3. Sự cân bằng của thị trường lao động

2. Tổng cung và các mô hình tổng cung  

2.1. Tổng cung  

2.2. Các mô hình tổng cung

2.3. Quá trình điều chỉnh của nền kinh tế trong ngắn hạn và dài hạn

3. Chu kỳ kinh doanh  

3.1. Định nghĩa

3.2. Cơ chế của chu kỳ kinh doanh

4. Thực hành  

+ Phân tích sự cân bằng của thị trường lao động

+ Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tổng cung và quá trình tự điều chỉnh nền kinh tế.

Chương 6: Thất nghiệp và lạm phát

Mục tiêu:  

- Trình bày được nguồn gốc và nguyên nhân gây ra thất nghiệp và lạm phát

- Phân tích các yếu tố dẫn đến thất nghiệp và lạm phát

- Trình bày mối quan hệ giữa thất nghiệp và lạm phát.

Nội dung:  

1. Thất nghiệp  

1.1. Khái niệm

1.2. Phân loại thất nghiệp

1.3. Phân tích thị trường lao động

2. Lạm phát  

2.1. Khái niệm

2.2. Phân loại lạm phát

3. Mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp  

3.1. Đường Phillips

3.2. Trường hợp lạm phát do cầu kéo

3.3. Trường hợp lạm phát do chi phí đẩy

3.4. Trường hợp lạm phát dự kiến

5. Thực hành  

+ Bài 1 Xác định các  nguyên nhân chính gây ra thất nghiệp

+ Bài 2 Phân tích mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp

6. Kiểm tra

 

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

- Phòng học lý thuyết

- Máy tính, máy chiếu projecto

- Đề cương, giáo án, bài giảng môn hoc, giáo trình, tài liệu tham khảo

- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác

- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô

- Câu hỏi, bài tập thực hành

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.

- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài thực hành.

- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm)

- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm)

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH::

1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng .

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm và làm các bài tập thực hành

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Khái quát về kinh tế học và kinh tế học vĩ mô, các yếu tố ảnh hưởng đến tổng cầu, tổng cung, tác động của chính sách vĩ mô đối với nền kinh tế, thất nghiệp và lạm phát

- Tổng sản phẩm quốc nội, tổng sản phẩm quốc dân; Sản lượng cân bằng của nền kinh tế; Chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ đối với nền kinh tế.

Đăng ký xét tuyển