ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

 

Thời gian môn học: 60 giờ

(Lý thuyết: 26 giờ, thực hành + bài tập: 30 giờ, kiểm tra: 4 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

- Vị trí: Môn học kế toán quản trị là môn học chuyên môn của nghề kế toán doanh nghiệp. Môn học này được học sau các môn học: tài chính, thống kê, kế toán hành chính sự nghiệp, kế toán doanh nghiệp.

-Tính chất: Là một bộ phận quan trọng của hệ thống kế toán được hình thành và phát triển thích ứng với yêu cầu của nền kinh tế thị trường có cạnh tranh hiện nay. Có chức năng cung cấp và xử lý thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh một cách cụ thể. Là tài liệu cần thiết đối với cán bộ tài chính kế toán đang thực tế làm việc tại doanh nghiệp

 II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Kiến thức:

 + Trình bày được những kiến thức cơ bản về kế toán quản trị trong doanh nghiệp

 + Phân tích được các thông tin cho nhà quản lý trong việc lập kế hoạch điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch và quản lý hoạt động kế toán tài chính trong nội bộ doanh nghiệp

 + Vận dụng được các thông tin kinh tế trong việc ra quyết định kinh doanh ngoài thực tế

- Kỹ năng:

 + Thu thập được các thông tin trong quyết định kinh doanh ngắn hạn

 + Tính được các chỉ tiêu về chi phí, định giá sản phẩm, quyết định giá bán sản phẩm

 + Phân biệt được kế toán quản trị với kế toán tài chính và môn học khác

- Thái đ

 + Có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có tác phong công nghiệp năng động và có tính tự lập cao

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

 1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

Số

TT

Tên chương mục

Thời gian (giờ)

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

I

Những vấn đề chung về kế toán quản trị Khái niệm, mục tiêu và nhiệm vụ của kế toán quản trị

Kế toán quản trị, kế toán tài chính và kế toán chi phí

Vai trò của kế toán quản trị trong việc thực hiện các chức năng quản lý

3

3

II

Phân loại chi phí

Khái niệm và đặc điểm

Phân loại chi phí

Hệ thống quản lý chi phí

Phân tích biến động chi phí

9

2

6

1

III

Phân tích mối quan hệ chi phí khối lượng lợi nhuận và thông tin thích hợp với quyết định ngắn hạn

Những khái niệm cơ bản thể hiện mối quan hệ chi phí khối lượng lợi nhuận

Phân tích điểm hoà vốn

Một số ứng dụng của việc phân tích mối quan hệ chi phí khối lượng và lợi nhuận vào việc lựa chọn dự án

Thông tin thích hợp cho việc ra quyết định kinh doanh ngắn hạn

18

9

7

2

IV

Dự toán sản xuất kinh doanh

Khái quát về dự toán sản xuất kinh doanh

Xây dựng định mức chi phí sản xuất kinh doanh

Lập dự toán sản xuất kinh doanh

24

8

15

1

V

Xác định chi phí và định giá sản phẩm và dịch vụ

Phương pháp xác định chi phí

Định giá sản phẩm và dịch vụ

6

2

4

Cộng

60

26

30

4

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán quản trị

Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm kế toán quản trị

- Phân biệt được sự giống và khác nhau giữa kế toán quản trị kế toán tài chính và kế toán chi phí

- Vận dụng được vai trò của kế toán quản trị trong việc thực hiện chức năng quản lý

- Lựa chọn và sử dụng các kỹ thuật nghiệp vụ cơ bản về kế toán quản trị, đo lường kết quả của các mặt hoạt động, các đơn vị, các nhà quản trị và nhân viên trong tổ chức

- Tham gia một cách tích cực với vai trò là một thành phần của đội ngũ quản lý

Nội dung:  

1. Khái niệm, mục tiêu và nhiệm vụ của kế toán quản trị  

1.1. Khái niệm về kế toán quản trị

1.2. Vai trò của kế toán quản trị

1.3. Mục tiêu của kế toán quản trị

2. Kế toán quản trị, kế toán tài chính và kế toán chi phí  

2.1. Kế toán tài chính và kế toán quản trị

2.2. Kế toán chi phí với kế toán quản trị

2.3. Kế toán quản trị với các môn khoa học khác

3. Vai trò của kế toán quản trị trong việc thực hiện các chức năng quản lý

 

3.1. Quá trình quản lý và chức năng quản lý

3.2. Phương pháp nghiệp vụ của kế toán quản trị

3.3. Tổ chức hệ thống bộ máy kế toán quản trị

Chương 2: Phân loại chi phí và phân tích biến động chi phí

Mục tiêu :

- Trình bày được khái niệm về chi phí

- Mô tả được hệ thống quản lý chi phí

- Phân loại được chi phí sản xuất và lập được các báo cáo về mô hình ứng xử chi phí

- Tính được từng loại chi phí và lập được các báo cáo về cách ứng xử chi phí

- Phân biệt được chi phí lý thuyết và chi phí thực tế

- Vận dụng được cách ứng xử chi phí trong hệ thống quản lý

Nội dung:  

1. Khái niệm và đặc điểm  

1.1. Khái niệm

1.2. Đặc điểm

2. Phân loại chi phí  

2.1. Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động

2.2. Phân loại theo mối quan hệ với thời kỳ xác định lợi nhuận

2.3. Phân loại theo mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí

2.4. Phân loại theo cách ứng xử chi phí

3. Hệ thống quản lý chi phí  

3.1. Tập hợp và phân bổ chi phí

3.2. Kế toán chi phí cho việc lập báo cáo

3.3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh theo mô hình ứng xử chi phí

4. Phân tích biến động chi phí  

4.1. Khái niệm về phân tích biến động chi phí

4.2. Phân tích biến động chi phí

5.Thực hành  

- Tính toán và tập hợp chi phi nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung

- Lập báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh theo mô hình ứng xử chi phí

6. Kiểm tra  

Chương 3: Phân tích mối quan hệ chi phí khối lượng lợi nhuận và thông tin thích hợp với quyết định ngắn hạn

Mục tiêu:

- Người học phải giải thích được mối quan hệ giữa chi phí khối lượng và lợi nhuận

- Vận dụng được các lý luận cơ bản về mối quan hệ giữa chi phí khối lượng và lợi nhuận để lựa chọn phương án phù hợp

- Người học phải  giải thích được trong kinh doanh ngắn hạn phải lựa chọn các phương án đđạt được mục tiêu của doanh nghiệp

- Người học nhận biết được các thông tin thích hợp trong quyết định kinh doanh và làm được các bài tập

Nội dung:  

1. Những khái niệm cơ bản thể hiện mối quan hệ chi phí khối lượng lợi nhuận

 

1.1. Số dư đảm phí

1.2. Tỷ lệ số dư đảm phí

1.3. Kết cấu chi phí

1.4. Đòn bẩy kinh doanh

2. Phân tích điểm hoà vốn  

2.1. Khái niệm

2.2. Phương pháp xác định điểm hoà vốn

2.3.  Đồ thị hoà vốn

3. Một số ứng dụng của việc phân tích mối quan hệ chi phí khối lượng và lợi nhuận vào việc lựa chọn dự án  

3.1. Thay đổi định phí và doanh thu

3.2. Thay đổi biến phí và doanh thu

3.3. Thay đổi định phí giá bán và doanh thu

3.4. Thay đổi định phí biến phí và doanh thu

4. Thông tin thích hợp cho việc ra quyết định kinh doanh ngắn hạn  

4.1. Khái niệm về quyết định ngắn hạn và đặc điểm của nó

4.2. Thông tin thích hợp

4.3. Thông tin thích hợp với việc ra quyết định kinh doanh ngắn hạn

5.Thực hành  

- Vận dụng để phân tích mối quan hệ chi phí khối lượng và lợi nhuận cụ thể phân tích đỉêm hoà vốn, doanh thu hoà vốn, lợi nhuận trong doanh nghiệp, vẽ đồ thị điểm hoà vốn

- Vận dụng làm bài tập về thông tin thích hợp với các quyết định kinh doanh như quyết định hay loại bỏ một đơn đặt hàng, quyết định sản xuất hay mua ngoài, quyết định bán thành phẩm hay quyết định sản xuất thành sản phẩm cuối cùng, quyết định lựa chọn đơn đặt hàng đặc biệt

6. Kiểm tra  

Chương 4: Dự toán sản xuất kinh doanh

Mục tiêu:

- Nhận biết được khái niệm và vai trò của dự toán sản xuất kinh doanh

- Trình bày được các bước lập dự toán sản xuất kinh doanh

- Lập được các dự toán sản xuất kinh doanh

- Người học vận dụng và làm được các bài tập về dự toán sản xuất

Nội dung:  

1. Khái quát về dự toán sản xuất kinh doanh  

1.1. Khái niệm và vai trò của dự toán

1.2. Hệ thống dự toán sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp

1.3. Trình tự lập dự toán sản xuất kinh doanh

2. Xây dựng định mức chi phí sản xuất kinh doanh  

2.1. Định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2.2. Định mức chi phí nhân công trực tiếp

2.3. Định mức chi phí sản xuất chung

3. Lập dự toán sản xuất kinh doanh  

3.1. Dự toán tiêu thụ

3.2. Dự toán sản xuất

3.3. Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

3.4. Dự toán chi phí nhân công trực tiếp

3.5. Dự toán chi phí sản xuất chung

3.6. Dự toán thành phẩm tồn kho cuối kỳ

3.7. Dự toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

3.8. Dự toán tiền

3.9. Dự toán sản xuất kinh doanh

3.10. Dự toán bảng cân đối kế toán

4.Thực hành  

- Lập dự toán tiêu thụ

- Lập dự toán sản xuất

- Lập dự toán chi phí nguyên vật liệu trưc tiếp

- Lập dự toán chi phí nhân công trực tiếp

- Lậơ dự toán chi phaisanr xuất chung

- Lập dự toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý

- Lập dự toán hàng tồn kho

- Lập dự toán tiền

- Lập dự toán bảng cân đối kế toán

5. Kiểm tra  

Chương 5: Xác định chi phí và định giá sản phẩm

Mục tiêu:

- Xác định được chi phí sản xuất và định giá sản phẩm

- Người học vận dụng được lý luận để lập chi phí sản xuất và định giá sản phẩm

- Phân biệt được các phương pháp chi phí và định giá sản phẩm

- Người học vận dụng và làm được các bài tập về phương pháp xác định chi phí trong quá trình sản xuất

Nội dung:  

1. Phương pháp xác định chi phí  

1.1. Xác định chi phí theo công việc

1.2. Phương pháp xác định chi phí theo quá trình sản xuất

2. Định giá sản phẩm và dịch vụ  

2.1. Xác định giá sản phẩm sản xuất hàng loạt  

2.2. Định giá sản phẩm mới  

- Thực nghiệm tiếp thị sản phẩm mới

- Các chiến lược định giá

- Chi phí và việc định giá sản phẩm mới

3.Thực hành  

- Vẽ sơ đồ kế toán chi phí theo công việc và theo quá trính sản xuất theo bài tập ứng dụng

- Định giá sản phẩm mới theo phương pháp chi phí tăng thêm

+ Phương pháp trực tiếp

+ Phương pháp toàn bộ

4. Kiểm tra  

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

- Phòng học lý thuyết

- Máy tính, máy chiếu projecto

- Các video clip làm dẫn chứng minh hoạ

- Đề cương, giáo án, bài giảng môn hoc, giáo trình, tài liệu tham khảo

- Mô hình học cụ (sơ đồ vận động chi phí)

- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác

- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán quản trị

- Câu hỏi, bài tập thực hành

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn

- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành.

- Đánh giá trong quá trình học:

+ Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm);

+ Thảo luận nhóm

- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm)

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH::

1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng. Tổng thời gian thực hiện môn học là 45 giờ, giáo viên giảng các giờ lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm 

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, xây dựng các bài thực hành cụ thể theo nội dung của từng chương, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Phân loại chi phí và phân tích biến động chi phí; Phân tích mối quan hệ giữa chi phí khối lượng lợi nhuận; Thông tin thích hợp; Định giá sản phẩm

- Lập báo cáo sản xuất kinh doanh, lập dự toán sản xuất, quyết định bán sản phẩm, định giá sản phẩm, chấp nhận đơn đặt hàng hay loại bỏ.

4. Tài liệu tham khảo:

 - Kế toán quản trị NXB tài chính

 - Kế toán quản trị và phân tích kinh doanh NXB Thống kê

 - Bài tập kế toán quản trị NXB Thống kê   

 

 

Đăng ký xét tuyển