ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Thời gian môn học: 60 giờ

(Lý thuyết: 26 giờ, thực hành + bài tập: 30 giờ, kiểm tra: 4 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

- Vị trí: Tài chính doanh nghiệp là môn học chuyên môn chính trong chương trình đào tạo nghề kế toán doanh nghiệp. Là môn học được bố trí sau khi học xong các môn cơ sở và song song với môn kế toán doanh nghiệp.

- Tính chất:

+ Môn học tài chính doanh nghiệp cung cấp những kiến thức về chuyên môn, là công cụ quan trọng để quản lý sản xuất kinh doanh một cách có hiệu quả.

+ Thông qua kiến thức chuyên môn về tài chính doanh nghiệp, người học biết lập kế hoạch về tài chính, kiểm tra giám sát, đánh giá việc sử dụng vốn, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính phù hợp với điều kiện thực tế tại doanh nghiệp.

II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC:

- Kiến thức:

+ Mô tả được nội dung tổng quan tài chính doanh nghiệp

+ Giải thích được các loại tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp

+ Theo dõi, quản lý, kiểm tra một cách chặt chẽ các chi phí sản xuất kinh doanh

+ Giải thích được các nội dung về giá thành, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp

+ Vận dụng những kiến thức cơ bản của môn học vào công tác kế toán, tài chính ở vị trí làm việc sau này

- Kỹ năng:

+ Tính toán được các chỉ tiêu về vốn và nguồn vốn trong doanh nghiệp

+ Làm được các bài tập thực hành về tính khấu hao tài sản cố định, tính nhu cầu vốn lưu động, tính giá thành, tính doanh thu, tính thuế và tính lợi nhuận của doanh nghiệp

+ Phân phối sử dụng và tạo lập các nguồn vốn trong doanh nghiệp một cách hiệu quả

+ Xử lý, tính toán các số liệu tài chính ở doanh nghiệp để có số liệu kế toán thật sự chính xác

+ Lập được các kế hoạch tài chính doanh nghiệp

+ Phân tích, đánh giá được tình hình tài chính doanh nghiệp

+ Lựa chọn các phương thức huy động vốn và đầu tư vốn dài hạn có hiệu quả

+ Vận dụng tính toán, đề xuất với lãnh đạo doanh nghiệp về huy động nguồn tài trợ dài hạn cho doanh nghiệp

+ Phân tích và dự báo được báo cáo tài chính của doanh nghiệp

+ Kiểm tra được tình hình tài chính doanh nghiệp

+ Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính của doanh nghiệp

+ Tổ chức được công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp

- Thái độ:

+ Nghiêm túc, cẩn thận, trung thực khi nghiên cứu

+ Có ý thức học tập theo phương pháp biết suy luận, kết hợp lý luận với thực tiễn

+ Tuân thủ các luật và chế độ quản lý tài chính mà nghề học đòi hỏi

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

Số

TT

Tên chương mục

Thời gian (giờ)

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

I

Tổng quan về tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp

Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến việc tổ chức tài chính doanh nghiệp

3

3

II

 Vốn cố định trong doanh nghiệp

Tài sản cố định và vốn cố định trong doanh nghiệp

Khấu hao tài sản cố định

Bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định

15

5

9

1

III

Vốn lưu động trong doanh nghiệp

Vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng kết cấu vốn lưu động trong doanh nghiệp

Nhu cầu vốn lưu động và các phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp

Nguồn tài trợ ngắn hạn của doanh nghiệp

Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động

15

6

8

1

IV

Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp

 Chi phí kinh doanh của doanh nghiệp

Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp

Các loại thuế chủ yếu đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

15

6

8

1

V

Doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp Tiêu thụ sản phẩm và doanh thu tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp

Điểm hoà vốn và đòn bẩy kinh doanh

Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp

12

6

6

1

Cộng

60

26

30

4

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp

Mục tiêu:

- Nhận biết được hoạt động của doanh nghiệp và tài chính

- Trình bày được các nội dung cơ bản của tài chính doanh nghiệp

- Trình bày được các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức tài chính doanh nghiệp

- Phân tích được vai trò của tài chính doanh nghiệp

- Phân biệt được các loại hình doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp

- Giải thích được bản chất tài chính của doanh nghiệp

- Nghiêm túc khi nghiên cứu

- Tuân thủ luật và chế độ quản lý tài chính của nhà nước

Nội dung:  

1. Tài chính doanh nghiệp  

1.1. Hoạt động của doanh nghiệp và tài chính

1.2. Nội dung tài chính doanh nghiệp

1.3. Vai trò của tài chính doanh nghiệp

2. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến việc tổ chức tài chính doanh nghiệp

 

2.1. Hình thức pháp lý tổ chức doanh nghiệp

2.2. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của ngành kinh doanh

2.3. Môi trường kinh doanh

Chương 2: Vốn cố định trong doanh nghiệp

Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm tài sản cố định và vốn cố định

- Phân biệt được các loại tài sản cố định theo các tiêu thức phân loại

- Trình bày được nội dung hao mòn tài sản cố định

- Giải thích được hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định

- Tính được khấu hao tài sản cố định theo các phương pháp đã học

- Lập được kế hoạch khấu hao tài sản cố định tại doanh nghiệp

- Làm được các bài tập thực hành về tính khấu hao tài sản cố định

- Nghiêm túc khi nghiên cứu

- Cẩn thận, chính xác trong luyện tập

- Tuân thủ theo đúng chế độ tài chính

Nội dung:  

1. Tài sản cố định và vốn cố định trong doanh nghiệp  

1.1. Tài sản cố định

1.2. Vốn cố định

2. Khấu hao tài sản cố định  

2.1. Hao mòn tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định

2.2. Các phương pháp tính khấu hao tài sản cố định

- Phương pháp khấu hao bình quân

- Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần

- Phương pháp khấu hao giảm dần kết hợp khấu hao bình quân

- Phương pháp khấu hao theo sản lượng

2.3. Phạm vi tính khấu hao

2.4. Chế độ tính khấu hao và lập kế hoạch khấu hao tài sản cố định

3. Bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định  

3.1. Bảo toàn vốn cố định

3.2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định

4. Thực hành  

- Phân biệt các loại tài sản cố định theo các tiêu thức phân loại

- So sánh tài sản cố định với các loại tài sản khác

- Nghiên cứu các qui định của nhà nước về chế độ tính khấu hao

- Làm các bài tập thực hành về tính khấu hao tài sản cố định và tính hiệu quả sử dụng vốn cố định

- Làm các bài tập thực hành về lập kế hoạch khấu hao tài sản cố định

5. Kiểm tra  

Chương 3: Vốn lưu động trong doanh nghiệp

Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng đến vốn lưu động

- Liệt kê được các nguồn tài trợ ngắn hạn của doanh nghiệp

- Phân biệt được các loại vốn lưu động theo các tiêu thức phân loại

- Giải thích được các mô hình tài trợ vốn lưu động của doanh nghiệp

- Giải thích được hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động

- Tính được vốn lưu động theo các phương pháp đã học

- Lập được kế hoạch nhu cầu vốn lưu động tại doanh nghiệp

- Làm được các bài tập thực hành về xác định nhu cầu vốn lưu động

- Nghiêm túc khi nghiên cứu

- Cẩn thận, chính xác trong luyện tập

- Tuân thủ theo đúng chế độ tài chính

 Nội dung:  

1. Vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng kết cấu vốn lưu động trong doanh nghiệp

 

1.1. Vốn lưu động của doanh nghiệp

1.2. Kết cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng

2. Nhu cầu vốn lưu động và các phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp  

2.1. Sự cần thiết phải xác định nhu cầu vốn lưu động

2.2. Các nguyên tắc xác định nhu cầu vốn lưu động

2.3. Các phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động và lập kế hoạch vốn lưu động

2.4. Xác định các nguồn vốn lưu động

3. Nguồn tài trợ ngắn hạn của doanh nghiệp  

3.1. Các mô hình tài trợ vốn lưu động của doanh nghiệp

3.2. Các nguồn tài trợ ngắn hạn

3.3. Tổ chức đảm bảo nhu cầu vốn lưu động thường xuyên cần thiết

4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động  

4.1. Tốc độ luân chuyển vốn lưu động

4.2. Mức tiết kiệm vốn lưu động do tăng tốc độ luân chuyển

4.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động

4.4. Hàm lượng vốn lưu động

4.5. Mức doanh lợi vốn lưu động

5. Thực hành  

-  Phân biệt được các loại vốn lưu động theo các tiêu thức phân loại

- So sánh vốn lưu động và vốn cố định

-  Làm các bài tập thực hành về tính nhu cầu vốn lưu động và tính hiệu quả sử dụng vốn lưu động

- Làm các bài tập thực hành về lập kế hoạch nhu cầu vốn lưu động

6. Kiểm tra  

Chương 4: Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp 

Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm chi phí sản xuất kinh doanh, giá thành sản phẩm

- Giải thích được các loại thuế chủ yếu trong doanh nghiệp

- Tính được thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu nhập khẩu, thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp và các loại thuế khác

- Lập được kế hoạch giá thành

- Làm được các bài tập tính các loại thuế chủ yếu cho doanh nghiệp

- Làm được các bài tập tính giá thành

- Nghiêm túc khi nghiên cứu

- Cẩn thận, chính xác trong luyện tập

- Tuân thủ theo đúng chế độ tài chính

 Nội dung:  

1. Chi phí kinh doanh của doanh nghiệp  

1.1. Khái niệm chi phí kinh doanh

1.2. Nội dung chi phí kinh doanh của doanh nghiệp

2. Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp

 

2.1. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh

2.2. Giá thành và hạ giá thánh sản phẩm của doanh nghiệp

2.3. Lập kế hoạch giá thành sản phẩm - dịch vụ trong doanh nghiệp

3. Các loại thuế chủ yếu đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

 

3.1. Thuế giá trị gia tăng

3.2. Thuế tiêu thụ đặc biệt

3.3. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

3.4. Thuế tài nguyên

3.5. Thuế thu nhập doanh nghiệp

3.6. Các khoản thuế và lệ phí khác

4. Thực hành  

- Phân biệt giữa chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm

- Làm các bài tập tính giá thành sản xuất và giá thành toàn bộ

- Làm các bài tập lập kế hoạch giá thành theo yếu tố và theo khoản mục

- Làm các bài tập tính thuế

5. Kiểm tra  

Chương 5: Doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp

Mục tiêu:

- Nhận biết về tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp

- Trình bày được khái niệm về lợi nhuận của doanh nghiệp

- Xác định được nội dung của lợi nhuận trong doanh nghiệp

- Theo dõi được các loại quĩ trong doanh nghiệp

- Xác định và vẽ được đồ thị điểm hoà vốn

- Giải thích được nội dung doanh thu tiêu thụ sản phẩm và các chỉ tiêu về lợi nhuận của doanh nghiệp

- Tính được doanh thu tiêu thu sản phẩm và lợi nhuận của doanh nghiệp

- Lập được kế hoạch doanh thu tiêu thụ sản phẩm và kế hoạch lợi nhuận của doanh nghiệp

- Làm được các bài tập thực hành về tính doanh thu và tính lợi nhuận cho doanh nghiệp

- Làm được các bài tập thực hành về lập kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp

- Làm được các bài tập về xác định và phân tích điểm hoà vốn

- Làm được các bài tập về xác định đòn bẩy kinh doanh

- Nghiêm túc khi nghiên cứu

- Cẩn thận, chính xác trong luyện tập

- Tuân thủ theo đúng chế độ tài chính

 Nội dung:  

1. Tiêu thụ sản phẩm và doanh thu tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp

 

1.1. Tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp

1.2. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm hàng hoá dịch vụ

2. Điểm hoà vốn và đòn bẩy kinh doanh  

2.1. Điểm hoà vốn

2.2. Đòn bẩy kinh doanh

3. Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp  

3.1. Khái niệm

3.2. Nội dung

3.3. Các chỉ tiêu về lợi nhuận

3.4. Kế hoạch hoá lợi nhuận

3.5. Phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp  

3.6. Biện pháp tăng lợi nhuận

3.7. Các quĩ của doanh nghiệp

4. Thực hành  

- Giải thích các chỉ tiêu về lợi nhuận

- Tìm hiểu cách phân phối lợi nhuận ở các loại hình doanh nghiệp khác nhau

- Làm các bài tập tính doanh thu và tính lợi nhuận

- Làm các bài tập lập kế hoạch doanh thu và lập kế hoạch lợi nhuận

- Làm được các bài tập về xác định điểm hoà vốn và xác định đòn bẩy kinh doanh

5. Kiểm tra  

 

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

- Phòng học lý thuyết

- Máy tính, máy chiếu projecto

- Đề cương, giáo án, bài giảng môn hoc, giáo trình, tài liệu tham khảo

- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác

- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính doanh nghiệp

- Câu hỏi thảo luận và bài tập thực hành

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn

- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành.

- Đánh giá trong quá trình học:

+ Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm);

+ Thảo luận nhóm

- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm)

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH::

1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng. Tổng thời gian thực hiện môn học là 45 giờ, giáo viên giảng các giờ lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, xây dựng các bài thực hành cụ thể theo nội dung của từng chương, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Tài sản cố định và khấu hao tài sài cố định

- Vốn lưu động

- Chi phí, giá thành

- Doanh thu và lợi nhuận

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp của Học viện tài chính - Nhà xuất bản Tài chính

- Giáo trình tài chính doanh nghiệp của Bộ Tài Chính - Nhà xuất bản Tài chính, 2000

- Giáo trình tài chính doanh nghiệp của Trường Đại học kinh tế quốc dân  

- Các luật thuế và văn bản hướng dẫn thực hiện

- Các qui định về chế độ tài chính ở các doanh nghiệp

- Thông tin trên các tạp chí chuyên ngành như: Tạp chí nghiên cứu tài chính, Thời báo kinh tế, Thời báo tài chính…

- Thông tin trên mạng internet: Các trang web:www.vietnam.gov.vn : Chính Phủ Việt Nam;  www.mof.gov.vn: Bộ Tài Chính.

Đăng ký xét tuyển