ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

THUẾ

Thời gian môn học: 45 giờ (Lý thuyết: 43 giờ, kiểm tra: 2 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

- Vị trí: Môn học Thuế thuộc nhóm các môn học chuyên môn được bố trí giảng dạy sau khi đã học xong các môn học cơ sở. Môn học có vị trí quan trọng trong khoa học kinh tế quản lý nói chung và khoa học kế toán nói riêng.

- Tính chất: Môn học Thuế có tính chất hỗ trợ cho các môn học nghiệp vụ của nghề và vận dụng vào công tác thực tiễn của doanh nghiệp.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Kiến thức :

+ Trình bày được nội dung cơ bản của từng sắc thuế đang áp dụng tại các doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện nay

+ Phân biệt được từng sắc thuế đang áp dụng tại các doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện nay.

 - Kỹ năng :

+ Tính toán được số tiền phải nộp ngân sách nhà nước của từng sắc thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghịêp theo chế độ hiện hành.

+ Vận dụng những nội dung chủ yếu của thuế và kết hợp với phương pháp tính thuế hợp lý cho từng trường hợp cụ thể và cho từng doanh nghiệp.

- Thái độ :

Thực hiện đúng những quy định và phương pháp tính của từng sắc thuế vào trong thực tế công tác chuyên môn.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:.

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

Số

TT

Tên chương mục

Thời gian (giờ)

Tổng số

Lý thuyết

Kiểm tra

I

Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu

Thuế và vai trò của thuế trong nền kinh tế

Các yếu tố cấu thành nên một sắc thuế 

Phân loại thuế

Các tiêu chí để xây dựng hệ thống thuế

 Đối tượng nghiên cứu

9

9

II

Thuế Giá trị gia tăng

Khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc thiết lập và tác dụng của thuế GTGT

Nội dung cơ bản của thuế giá trị gia tăng

9

8

III

Thuế Tiêu thụ đặc biệt

Khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc thiết lập và tác dụng của thuế tiêu thụ đặc biệt

Nội dung cơ bản của thuế tiêu thụ đặc biệt

6

6

IV

Thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc thiết lập và tác dụng của thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Nội dung cơ bản của thuế xuất khẩu, nhập khẩu

6

6

V

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc thiết lập và tác dụng của thuế thu nhập doanh nghiệp

Nội dung cơ bản của thuế thu nhập doanh nghiệp

6

5

1

VI

Các khoản thuế và lệ phí khác

 Thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền thuê đất

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế tài nguyên

Thuế nhà, đất

Phí, lệ phí và thuế môn bài

9

8

1

Cộng

45

43

2

2.  Nội dung chi tiết

Bài mở đầu: Đối tượng nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu

Mục tiêu:

- Nhận biết được tính tất yếu khách quan của sự ra đời và phát triển cũng như vai trò của thuế đối với nền kinh tế, từ đó thấy được tầm quan trọng của nó đối với mọi hoạt động của nền kinh tế.

- Trình bày được các yếu tố cấu thành nên một sắc thuế

- Phân biệt được các sắc thuế trong nền kinh tế hiện nay

Nội dung:  

I. Thuế và vai trò của thuế trong nền kinh tế  

1. Sự ra đời và phát triển của thuế

2. Khái niệm và đặc điểm của thuế

3. Vai trò của thuế trong nền kinh tế

II. Các yếu tố cấu thành nên một sắc thuế  

1. Tên gọi của sắc thuế

2. Đối tượng nộp thuế

3. Đối tượng chịu thuế

4. Cơ sở tính thuế

5. Mức thuế

6. Chế độ giảm thuế, miễn thuế

7. Chế độ trách nhiệm

8. Thời hạn thu, thủ tục nộp thuế và các chế tài liên quan

III. Phân loại thuế  

1. Phân loại theo đối tượng chịu thuế

2. Phân loại theo phương thức đánh thuế

3. Phân loại theo mối quan hệ đối với khả năng nộp thuế

4. Phân loại theo phạm vi thẩm quyền về thuế

IV. Các tiêu chí để xây dựng hệ thống thuế  

1. Tính công bằng

2. Tính hiệu quả

3. Tính rõ ràng, minh bạch

4. Tính linh hoạt

V. Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu  

1. Đối tượng nghiên cứu

2. Nhiệm vụ nghiên cứu môn học

3. Phương pháp nghiên cứu môn học

Chương 1: Thuế giá trị gia tăng

Mục tiêu:  

- Trình bày được những vấn đề cơ bản của thuế giá trị gia tăng

- Trình bày được những quy định cụ thể của thuế GTGT.

- Giải thích được sự ra đời của thuế GTGT cũng như tầm quan trọng của sắc thuế này đối với sự phát triển kinh tế- xã hội.

- Vận dụng những nội dung chủ yếu của thuế và kết hợp với phương pháp tính thuế hợp lý cho từng trường hợp cụ thể và cho từng doanh nghiệp.

- Làm được bài tập và tính ra đúng số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho NSNN

Nội dung:  

1. Khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc thiết lập và tác dụng của thuế GTGT

 

1.1. Khái niệm

1.2. Đặc điểm

1.3. Nguyên tắc thiết lập thuế GTGT

1.4. Tác dụng của thuế GTGT

2. Nội dung cơ bản của thuế giá trị gia tăng  

2.1. Phạm vi áp dụng

- Đối tượng chịu thuế, không chịu thuế  GTGT

- Đối tượng nộp thuế, không nộp thuế  GTGT

2.2. Căn cứ tính thuế

- Giá tính thuế

- Thuế suất thuế GTGT

2.3. Phương pháp tính thuế GTGT

- Phương pháp khấu trừ thuế

- Phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng

2.4. Quy định về hoá đơn chứng từ mua, bán hàng hoá, dịch vụ

2.5. Chế độ hoàn thuế

- Đối tượng và trường hợp được hoàn thuế

- Trách nhiệm của các đối tượng liên quan đến việc hoàn thuế

- Thẩm quyền giải quyết hoàn thuế

- Thời hạn giải quyết hoàn thuế

2.6. Chế độ giảm thuế, miễn thuế

2.7. Đăng ký, kê khai thuế, nộp thuế và quyết toán thuế

- Đăng ký nộp thuế GTGT

- Kê khai thuế GTGT

- Nộp thuế GTGT

- Quyết toán thuế GTGT

3. Thực hành  

- Làm một số bài tập về thuế GTGT.

- Giáo viên cho ví dụ một một bài tập cụ thể rồi phân tích hướng dẫn cách giải.

- Yêu cầu người học làm một số bài tập cụ thể.

-  Yêu cầu sinh viên lên chữa bài tập và giáo viên nhận xét, đánh giá

4. Kiểm tra  

Chương 2: Thuế tiêu thụ đặc biệt

Mục tiêu:

- Trình bày được những vấn đề cơ bản của thuế tiêu thụ đặc biệt và so sánh sự giống và khác nhau giữa thuế TTĐB với thuế GTGT.

- Trình bày được những quy định cụ thể của thuế tiêu thụ đặc biệt.

- Giải thích được sự ra đời của thuế tiêu thụ đặc biệt cũng như tầm quan trọng của sắc thuế này đối với sự phát triển kinh tế- xã hội.

- Làm được bài tập và tính ra đúng số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp cho NSNN

Nội dung:  

1. Khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc thiết lập và tác dụng của thuế tiêu thụ đặc biệt

 

1.1. Khái niệm

1.2. Đặc điểm

1.3. Nguyên tắc thiết lập thuế tiêu thụ đặc biệt

1.4. Tác dụng của thuế tiêu thụ đặc biệt

2. Nội dung cơ bản của thuế tiêu thụ đặc biệt  

2.1. Phạm vi áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt

- Đối tượng chịu thuế

- Đối tượng không chịu thuế

- Đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt

2.2. Căn cứ tính thuế

- Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt

- Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt

2.3. Phương pháp tính thuế tiêu thụ đặc biệt

2.4. Chế độ miễn, giảm, hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt

- Các trường hợp được giảm thuế, miễn thuế

- Hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt

2.5. Đăng ký, kê khai thuế, nộp thuế và quyết toán thuế

- Đăng ký thuế

- Kê khai thuế

- Hoá đơn, chứng từ

- Nộp thuế

- Quyết toán thuế tiêu thụ đặc biệt

3. Thực hành  

- Làm một số bài tập về thuế tiêu thụ đặc biệt và bài tập kết hợp tính cả thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt.

- Giáo viên lấy một bài tập cụ thể rồi phân tích, hướng dẫn cách giải.

- Yêu cầu sinh viên làm bài tập.

- Yêu cầu sinh viên lên bảng chữa bài tập. Giáo viên nhận xét, đánh giá bài làm đó.

Chương 3: Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Mục tiêu:

- Trình bày được những vấn đề cơ bản của thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

- Trình bày được những quy định cụ thể của thuế xuất nhập khẩu.

- Giải thích được sự ra đời của thuế xuất khẩu, nhập khẩu cũng như tầm quan trọng của sắc thuế này đối với sự phát triển kinh tế- xã hội.

- Làm được bài tập và tính ra đúng số thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải nộp cho NSNN

Nội dung:  

1. Khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc thiết lập và tác dụng của thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu  

1.1. Khái niệm

1.2. Đặc điểm

1.3. Nguyên tắc thiết lập thuế xuất khẩu, nhập khẩu

1.4. Tác dụng của thuế xuất khẩu, nhập khẩu

2. Nội dung cơ bản của thuế xuất khẩu, nhập khẩu  

2.1. Phạm vi áp dụng thuế xuất khẩu, nhập khẩu

- Đối tượng nộp thuế

- Đối tượng chịu thuế

- Đối tượng không chịu thuế

2.2. Căn cứ tính thuế

- Số lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

- Giá tính thuế

- Thuế suất thuế xuất khẩu, nhập khẩu

2.3. Phương pháp tính thuế xuất khẩu, nhập khẩu

2.4. Miễn thuế, xét miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, truy thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu

2.5. Đăng ký, kê khai thuế, nộp thuế xuất khẩu, nhập khẩu

- Kê khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

- Thời điểm tính và thông báo thuế

- Thời hạn nộp thuế

3. Thực hành  

- Làm một số bài tập về thuế xuất khẩu, nhập khẩu và bài tập kết hợp tính cả thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt.

- Giáo viên lấy một bài tập cụ thể rồi phân tích, hướng dẫn cách giải.

- Yêu cầu sinh viên làm bài tập.

-  Yêu cầu sinh viên lên bảng chữa bài tập. Giáo viên nhận xét, đánh giá bài làm đó.

Chương 4: Thuế thu nhập doanh nghiệp

Mục tiêu:

- Nhận biết được vị trí quan trọng của thuế thu nhập doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế, đồng thời giải thích được việc Nhà nước quản lý điều tiết hoạt động kinh doanh trong từng thời kỳ thông qua sắc thiếu này.

- Trình bày được những vấn đề cơ bản của thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Xác định được doanh thu tính thuế, chi phí hợp lý để tính ra được thu nhập chịu thuế trong từng thời kỳ.

- Biết áp dụng thuế suất đúng quy định cho các loại hình doanh nghiệp.

- Làm được bài tập và tính ra đúng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho ngân sách nhà nước

Nội dung:  

1. Khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc thiết lập và tác dụng của thuế thu nhập doanh nghiệp

 

1.1. Khái niệm

1.2. Đặc điểm

1.3. Nguyên tắc thiết lập thuế thu nhập DN

1.4. Tác dụng của thuế thu nhập doanh nghiệp

2. Nội dung cơ bản của thuế thu nhập doanh nghiệp  

2.1. Đối tượng nộp thuế

2.2. Đối tượng chịu thuế

2.3. Căn cứ tính thuế

- Thu nhập chịu thuế

- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

2.4. Phương pháp tính thuế thu nhập DN

2.5. Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

- Điều kiện ưu đãi thuế thu nhập DN

- Các hình thức miễn, giảm thuế thu nhập DN

- Nguyên tắc thực hiện miễn, giảm thuế

2.6. Đăng ký, kê khai thuế, nộp thuế và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

- Đăng ký thuế thu nhập doanh nghiệp

- Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp

- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

- Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

3. Thực hành  

- Làm một số bài tập về thuế thu nhập doanh nghiệp

-  Giáo viên lấy một bài tập cụ thể rồi phân tích, hướng dẫn cách giải.

- Yêu cầu sinh viên làm bài tập.

- Yêu cầu sinh viên lên bảng chữa bài tập. Giáo viên nhận xét, đánh giá bài làm đó.

4. Kiểm tra  

Chương 5: Các khoản thuế và lệ phí khác

Mục tiêu:

- Trình bày được nội dung khái quát của các khoản thuế và lệ phí khác.

- Phân biệt được giống và khác nhau giữa thuế nói chung và lệ phí.

- Viết được chính xác công thức tính thuế và các biểu thuế.

- Làm được bài tập và tính đúng số thuế và lệ phí phải nộp cho NSNN

Nội dung:  

1. Thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền thuê đất

 

1.1. Đối tượng chịu thuế

1.2. Đối tượng nộp thuế

1.3. Thu nhập chịu thuế

1.4. Thuế suất thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất

1.5. Phương pháp tính thuế

2. Thuế thu nhập cá nhân  

2.1. Giới thiệu chung về thuế thu nhập cá nhân

2.2 Đối tượng nộp thuế

2.3. Đối tượng chịu thuế và không chịu thuế

2.4. Thuế suất, biểu thuế

2.5. Phương pháp tính thuế

2.6. Kê khai thuế, nộp thuế và quyết toán thuế

3. Thuế tài nguyên  

3.1. Giới thiệu chung về thuế tài nguyên

3.2. Đối tượng nộp thuế

3.3. Đối tượng chịu thuế

3.4. Căn cứ tính thuế và phương pháp tính thuế

3.5. Miễn, giảm thuế tài nguyên

3.6. Đăng ký, kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế

4. Thuế nhà, đất  

4.1. Giới thiệu chung về thuế nhà, đất

4.2. Đối tượng nộp thuế

4.3. Đối tượng chịu thuế và không chịu thuế

4.4. Phương pháp và căn cứ tính thuế

4.5. Miễn, giảm thuế đất

4.6. Thủ tục kê khai, thu nộp thuế đất

5. Phí, lệ phí và thuế môn bài  

5.1. Nội dung cơ bản của phí, lệ phí

5.2. Thuế môn bài

6. Thực hành  

- Làm bài tập liên quan về thuế: Thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền thuê đất; thuế thu nhập cá nhân; thuế tài nguyên và thuế nhà, đất.

- Hình thức thực hành là: Cho sinh viên làm bài tập khi dạy xong phần lý thuyết của từng sắc thuế này

7. Kiểm tra  

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

- Phòng học lý thuyết

- Máy tính, máy chiếu projecto

- Đề cương, giáo án, bài giảng môn hoc, giáo trình, tài liệu tham khảo

- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác: Luật thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế tài nguyên và các loại thuế liên quan

- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Thuế

- Câu hỏi, bài tập thực hành

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ::

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn

- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành.

- Đánh giá trong quá trình học:

+ Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm);

+ Thảo luận nhóm

- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm)

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng. Tổng thời gian thực hiện môn học là 30 giờ, giáo viên giảng các giờ lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm 

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Thuế giá trị gia tăng

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

- Thuế xuất khẩu nhập khẩu

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Giáo trình về lý thuyết thuế - NXB Tài chính  

- Các văn bản quy phạm pháp luật về thuế

- Giáo trình nghiệp vụ thuế - NXB Tài chính

- Chính sách thuế   - NXB Tài chính

- Bài tập thuế    

- Các tài liệu khác liên quan tới thuế được lấy từ mạng  

Đăng ký xét tuyển