• Trưởng khoa : TS. Phạm Văn Kiên
  • Phó khoa: ThS. Huỳnh Thị Kiều Ngân
  • Thư ký khoa: 
  • Đội ngũ GV cơ hữu và GV thỉnh giảng

 

Đăng ký xét tuyển